SELECT Vakantie, Dag, Fotonaam, Comment1, Aantalfotos FROM Vakanties WHERE ID=#ID# #Vakantie# <cfif DAG IS ''><cfelse>- #Dag#</cfif>

  

 (1 / #aantalfotos#)

#Comment1# (1 / #aantalfotos#)